1. půjčka s 80 % slevou na poplatku po zadání promokódu BAL80

Registrační podmínky tetička

Tyto Registrační podmínky společnosti Fair Credit Czech s.r.o. (dále jen „Registrační podmínky“) představují pravidla pro registraci a podání žádosti o Zápůjčku, s nimiž návštěvník webových stránek www.teticka.cz souhlasí a zavazuje se je při registraci a podání žádosti o Zápůjčku dodržovat.

Řádné dokončení Registrace je možné pouze za předpokladu dodržení postupu stanoveného v těchto Registračních podmínkách.

I. Definice

Pojmy uvedené s velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

1.1. Autorizace znamená zaslání platby ve výši 1 Kč nebo 0,1 EUR z Účtu Žadatele na Účet Fair Creditu, případně vyplnění šestnáctimístného čísla Platební karty, data konce platnosti Platební karty, CVC/CVV kódu a údajů pro 3-D Secure ověření k této Platební kartě ze strany Žadatele na platební bráně poskytovatele platebních služeb, kdy platbu 1 Kč nebo 0,1 EUR bude moci provést Fair Credit na základě povolení Žadatele k platbám ve prospěch Fair Creditu;

1.2. Dokumentace znamená prostou/naskenovanou kopii (i) identifikačního dokladu Žadatele; (ii) doklad k ověření Účtu Žadatele ne staršího tří měsíců, a (iii) c) dokladu o příjmech Žadatele.

1.3. Registrace znamená proces řádného vyplnění veškerých údajů Žadatele požadovaných v registračním formuláři na Stránkách fair Creditu.

1.4. Smlouva znamená smlouvu o zápůjčce, která má být uzavřena mezi Žadatelem a Fair Creditem po provedení Registrace a akceptace návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Fair Creditu.

1.5. Fair Credit znamená společnost Fair Credit Czech s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO: 044 55 835, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 294315.

1.6. Stránky Fair Creditu znamená internetové stránky Fair Creditu na adrese www.teticka.cz.

1.7. Účet Fair Creditu znamená bankovní účet Fair Creditu sdělený Žadateli v rámci Registrace.

1.8. Účet Žadatele znamená bankovní účet Žadatele.

1.9. Uživatelský profil znamená osobní uživatelský účet Žadatele vedený Fair Creditem a obsahující veškeré informace zadané Žadatelem a/nebo zveřejněné Fair Creditem ve vztahu k Žadateli v souvislosti s Registrací či plněním Smlouvy.

1.10. Verifikační platba znamená platbu částky ve výši 1,- Kč nebo 0,1 EUR, která bude považována za poplatek za ověření Žadatele, a to: (i) bankovním převodem z Účtu Žadatele na Účet Fair Creditu, přičemž částka bude identifikovaná příslušným variabilním symbolem ve tvaru rodného čísla Žadatele, anebo (ii) Platební kartou na základě vyplnění příslušných údajů na příslušné platební bráně umožněnému Ždateli v rámci Registrace.

1.11. VOP znamená Všeobecné obchodní podmínky Fair Creditu, kterými se řídí Smlouva.

1.12. Zápůjčka znamená spotřebitelský úvěr Fair Creditu s obchodním názvem tetička.

1.13. Žadatel znamená návštěvníka Stránek Fair Creditu, který hodlá provést a dokončit Registraci za účelem podání žádosti o Zápůjčku.

II. Registrace

2.1. Žadatel k okamžiku Registrace prohlašuje a potvrzuje, že veškeré údaje, které poskytl v rámci Registrace, jsou přesné, pravdivé a nejsou zavádějící. Žadatel bere na vědomí veškeré právní následky vyplývající z poskytnutí nepřesných, nepravdivých nebo zavádějících údajů.

2.2. V případě změny jakéhokoliv z poskytnutých údajů je Žadatel povinen Fair Credit o této změně informovat a příslušnou změnu zaznamenat v Uživatelském profilu.

2.3. Žadatel dává k okamžiku Registrace Fair Creditu výslovný souhlas, aby jej kontaktoval na Mobilním telefonním čísle. Žadatel dále k okamžiku Registrace uděluje Fair Creditu výslovný souhlas, aby zasílal informace na e-mailovou adresu zadanou Žadatelem při Registraci nebo uvedenou v Uživatelském profilu. Žadatel bee na vědomí, že fair Credit je oprávněn kontaktovat zaměstnavatele Žadatele nebo třetí osoby za účelem ověření přesnosti a pravdivosti údajů poskytnutých v rámci Registrace nebo jiných údajů vztahujících se k Žadateli, které Fair Credit získá v souvislosti s Registrací.

2.4. Žadatel bere na vědomí, že veškeré telefonické hovory a další komunikace ze strany Fair Creditu budou zaznamenávány v souladu s povinností Fair Creditu stanovenou dle zákona o spotřebitelském úvěru.

2.5. Žadatel je povinen předložit Fair Creditu Dokumentaci případně další podklady věrohodně potvrzující pravdivost údajů poskytnutých při Registraci a bere na vědomí, že Fair Credit je oprávněn tuto Dokumentaci, včetně kopie/naskenované kopie občanského průkazu, archivovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména předpisy týkajícími se potírání legalizace výnosů z trestné činnosti a dále pro účely možných řízení vyvolaných na základě Smlouvy. Žadatel uděluje Fair Creditu souhlas k ověření pravdivosti těchto údajů, a to i u třetích osob, za použití jeho osobních údajů včetně rodného čísla.

2.6. Registrace Žadatele bude dokončena poskytnutím kopie Dokumentace Fair Creditu a odesláním Verifikační platby dle instrukcí sdělených Žadateli v rámci Registrace.

2.7. Registrace bude Žadateli potvrzena zasláním SMS zprávy a e-mailové zprávy na Mobilní telefonní číslo a e-mailovou adresu sdělenou Žadatelem v rámci Registrace.

2.8. Dokončením Registrace bude Žadateli zpřístupněn soukromý Uživatelský profil, přičemž přihlašovací údaje do Uživatelského profilu budou Žadateli sděleny v rámci potvrzení Registrace. Žadatel bere na vědomí, že odpovídá za zabezpečení a zachování důvěrnosti svých přihlašovacích údajů.