Registrační podmínky tetička

Tyto Registrační podmínky společnosti Fair Credit Czech s.r.o. (dále jen „Fair Credit“) představují pravidla pro registraci a podání žádosti o zápůjčku, s nimiž návštěvník webových stránek www.teticka.cz souhlasí a zavazuje se je při registraci a podání žádosti o zápůjčku dodržovat.

Řádné dokončení registrace je možné pouze za předpokladu dodržení postupu stanoveného v těchto Registračních podmínkách tetička.

I. Definice

Pojmy uvedené s velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

1.1. Autorizace znamená zaslání platby ve výši 1 Kč nebo 0,1 EUR z Účtu Žadatele na Účet Fair Creditu.

1.2. Dokumentace znamená prostou/naskenovanou kopii (i) identifikačního dokladu Žadatele; (ii) dalšího podpůrného dokladu Žadatele; (iii) dokladů k ověření vlastního Účtu Žadatele ne starších 3 (tří) měsíců; (iv) dokladů o příjmech Žadatele.

1.3. Registrace znamená proces řádného vyplnění veškerých údajů Žadatele požadovaných v registračním formuláři na webových stránkách Fair Creditu.

1.4. Smlouva znamená smlouvu o zápůjčce, která má být uzavřena mezi Žadatelem a Fair Creditem po provedení Registrace a akceptace návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Fair Creditu.

1.5. Fair Credit znamená společnost Fair Credit Czech s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO: 044 55 835, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 294315.

1.6. Stránky Fair Creditu znamenají internetové stránky Fair Creditu na adrese www.teticka.cz.

1.7. Účet Fair Creditu znamená bankovní účet Fair Creditu sdělený Žadateli v rámci Registrace.

1.8. Účet Žadatele znamená bankovní účet Žadatele.

1.9. Uživatelský profil znamená osobní uživatelský účet Žadatele vedený Fair Creditem a obsahující veškeré informace zadané Žadatelem a/nebo zveřejněné Fair Creditem ve vztahu k Žadateli v souvislosti s Registrací či plněním Smlouvy.

1.10. Verifikační platba znamená platbu částky ve výši 1 Kč nebo 0,1 EUR, která bude považována za poplatek za ověření Žadatele, a to bankovním převodem z Účtu Žadatele na Účet Fair Creditu, přičemž částka bude identifikovaná příslušným variabilním symbolem ve tvaru rodného čísla Žadatele.

1.11. Zápůjčka znamená spotřebitelský úvěr poskytovaný Fair Creditem s obchodním názvem tetička.

1.12. Žadatel znamená návštěvníka Stránek Fair Creditu, který hodlá provést a dokončit Registraci za účelem podání žádosti o Zápůjčku.

II. Registrace

2.1. Žadatel k okamžiku Registrace prohlašuje a potvrzuje, že veškeré údaje, které poskytl v rámci Registrace, jsou přesné, pravdivé a nejsou zavádějící. Žadatel bere na vědomí veškeré právní následky vyplývající z poskytnutí nepřesných, nepravdivých nebo zavádějících údajů.

2.2. V případě změny jakéhokoliv z poskytnutých údajů je Žadatel povinen Fair Credit o této změně informovat a příslušnou změnu zaznamenat v Uživatelském profilu.

2.3. Žadatel dává k okamžiku Registrace Fair Creditu výslovný souhlas, aby jej kontaktoval na mobilním telefonním čísle. Žadatel dále k okamžiku Registrace uděluje Fair Creditu výslovný souhlas, aby zasílal informace na e-mailovou adresu zadanou Žadatelem při Registraci
nebo uvedenou v Uživatelském profilu. Žadatel bere na vědomí, že Fair Credit je oprávněn kontaktovat zaměstnavatele Žadatele nebo třetí osoby za účelem ověření přesnosti a pravdivosti údajů poskytnutých v rámci Registrace nebo jiných údajů vztahujících se k Žadateli, které Fair Credit získá v souvislosti s Registrací.

2.4. Žadatel bere na vědomí, že veškeré telefonické hovory a další komunikace ze strany Fair Creditu budou zaznamenávány v souladu s povinností Fair Creditu stanovenou dle zákona o spotřebitelském úvěru.

2.5. Žadatel je povinen předložit Fair Creditu Dokumentaci, případně další podklady věrohodně potvrzující pravdivost údajů poskytnutých při Registraci a bere na vědomí, že Fair Credit je oprávněn tuto Dokumentaci, včetně kopie/naskenované kopie občanského průkazu a dalšího podpůrného dokladu, archivovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména předpisy týkajícími se potírání legalizace výnosů z trestné činnosti a dále pro účely možných řízení vyvolaných na základě Smlouvy. Žadatel uděluje Fair Creditu souhlas k ověření pravdivosti těchto údajů, a to i u třetích osob, za použití jeho osobních údajů včetně rodného čísla.

2.6. Registrace Žadatele bude dokončena poskytnutím kopie Dokumentace Fair Creditu a odesláním Verifikační platby dle instrukcí sdělených Žadateli v rámci Registrace.

2.7. Registrace bude Žadateli potvrzena zasláním SMS zprávy a e-mailové zprávy na Mobilní telefonní číslo a e-mailovou adresu sdělenou Žadatelem v rámci Registrace.

2.8. Dokončením Registrace bude Žadateli zpřístupněn soukromý Uživatelský profil, přičemž přihlašovací údaje do Uživatelského profilu budou Žadateli sděleny v rámci potvrzení Registrace. Žadatel bere na vědomí, že odpovídá za zabezpečení a zachování důvěrnosti svých přihlašovacích údajů.