ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, MARKETING - PROHLÁŠENÍ A SOUHLASY ZÁKAZNÍKA

Prohlášení zákazníka o seznámení s Poučením o zpracování osobních údajů

Prohlašuji a odesláním elektronické žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru prostřednictvím webové stránky www.teticka.cz společnosti Fair Credit Czech s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice, IČO: 044 55 835 (dále jen „obchodní společnost“) stvrzuji, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”) jsem byl informován obchodní společností, jakožto správcem mých osobních údajů, a byl jsem seznámen se svými právy a povinnostmi vyplývajícími z GDPR, uvedenými v Poučení o zpracování osobních údajů (dále jen „Poučení“). Současně beru na vědomí, že veškeré informace, které je mi obchodní společnost povinna ve smyslu GDPR poskytnout jsou po celou dobu trvání zpracování mých osobních údajů dostupné na stránkách obchodní společnosti www.teticka.cz v sekci Zpracování osobních údajů.

Potvrzuji dále, že v důsledku seznámení s obsahem Poučení jsem si vědom svých práv, která v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů mohu vůči obchodní společnosti uplatnit, tedy, že je mi známo, že mohu žádat o informace jaké osobní údaje v souvislosti s mojí osobou obchodní společnost zpracovává, mám právo na vysvětlení, mám právo na přístup a aktualizaci či opravu svých osobních údajů, mohu požadovat po obchodní společnosti výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů, kdy podrobnosti týkající se jednotlivých práv mi byly vysvětleny v Poučení, které je mi po celou dobu trvání zpracování dostupné na webových stránkách www.teticka.cz v sekci Zpracování osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a rodného čísla v Nebankovním registru

V souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru mezi mnou a společností Fair Credit Czech s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice, IČO: 044 55 835 (dále jen „obchodní společnost“) beru na vědomí, že moje osobní údaje mohou být zpracovávány v nebankovním registru klientských informací společnosti Nebankovní-Registr s.r.o., se sídlem Praha 1, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, IČ: 01911945 (dále jen „Nebankovní registr“), a souhlasím s tím, aby společnost Nebankovní-Registr s.r.o. za níže uvedeným účelem zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu identifikační a kontaktní údaje, údaje o doplňkových příznacích a segmentaci, údaje o majetku a majetkových poměrech, údaje o rozsahu a povaze porušení smluvních povinností, jejichž následkem je či byla existence peněžní pohledávky, dále pak informace o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá a o následné platební morálce, a zejména pak rodné číslo způsobem a za podmínek uvedených níže a v Poučení dostupném na webových stránkách obchodní společnosti www.teticka.cz.

Účelem zpracování mých osobních údajů, zejména rodného čísla, na základě tohoto souhlasu je (i) zajištění mojí jednoznačné identifikace v rámci Nebankovního registru a (ii) umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru ze strany obchodní společnosti a dalších uživatelů Nebankovního registru, a (iii) umožnění vzájemného informování uživatelů Nebankovního registru o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti.

Tento souhlas uděluji na dobu šesti (6) měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a obchodní společností byla nebo bude uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání (vypořádání všech závazků vzniklých na základě smlouvy o spotřebitelském úvěru) a na dobu dalších pěti (5) let od splnění veškerých finančních závazků z uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku smlouvy o spotřebitelském úvěru, pokud finanční závazky ze smlouvy o spotřebitelském úvěru zaniknou jinak.

Potvrzuji, že jsem si vědom, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování mých osobních údajů v Nebankovním registru, zejména mého rodného čísla do doby, než jsem souhlas odvolal a také beru na vědomí, že neudělení souhlasu se zpracováním mých osobních údajů, zejména mého rodného čísla nemá vliv na uzavření vlastní smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru.

Dále stvrzuji, že jsem byl informován, že mé osobní údaje, tj. identifikační a kontaktní údaje, zejména mé rodné číslo, údaje o doplňkových příznacích a segmentaci, údaje o majetku a majetkových poměrech, údaje o rozsahu a povaze porušení smluvních povinností, jejichž následkem je či byla existence peněžní pohledávky, dále pak informace o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá a o následné platební morálce, budou zpracovávány obchodní společností a budou předávány do Nebankovního registru, kde mohou být poskytovány třetím subjektům.

Před udělením tohoto souhlasu jsem byl poučen, že udělení souhlasu se zpracováním mých osobních údajů, tj. identifikačních a kontaktních údajů, zejména mého rodného čísla, údajů o doplňkových příznacích a segmentaci, údajů o majetku a majetkových poměrech, údajů o rozsahu a povaze porušení smluvních povinností, jejichž následkem je či byla existence peněžní pohledávky, dále pak informací o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá a o následné platební morálce, pro výše uvedený účel v Nebankovním registru je zcela dobrovolné, že svůj souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat jakýmkoliv zvoleným způsobem, ideálně však jedním ze způsobů uvedených v Poučení, a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi obchodní společnost poskytuje.

Beru na vědomí, že v případě, že bude smluvní vztah uzavřen je obchodní společnost povinna dle § 78 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, uchovávat dokumenty nebo jiné záznamy týkající se posuzování úvěruschopnosti spotřebitele po dobu nejméně 5 let ode dne ukončení smluvního vztahu, a v případě, že nebude smluvní vztah uzavřen po dobu 1 roku ode dne zamítnutí poskytnutí spotřebitelského úvěru.

Marketingový souhlas

Odesláním elektronické žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru prostřednictvím webové stránky www.teticka.cz uděluji obchodní společnosti Fair Credit Czech s.r.o. se sídlem Kubánské nám. 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice, IČO: 044 55 835 (dále jen „obchodní společnost“), jako správci mých osobních údajů souhlas se zpracováním mého jména, příjmení, telefonního čísla a emailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení majících charakter reklamy či jiné podpory zboží a služeb obchodní společnosti obdobné těm, o které jsem obchodní společnost žádal, tedy o obchodní sdělení vztahující se ke spotřebitelským úvěrům a službám, které obchodní společnost poskytuje v souvislosti s nimi.

Tento souhlas uděluji na dobu trvání kteréhokoli smluvního vztahu s obchodní společností a dobu dalších deseti (10) let po zániku posledního smluvního vztahu s obchodní společností, nebo dokud svůj souhlas neodvolám. V případě, že nebude smluvní vztah uzavřen, uděluji svůj souhlas na dobu jednoho (1) roku ode dne jeho udělení, nebo dokud svůj souhlas neodvolám.

Potvrzuji, že jsem si vědom, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování mého jména, příjmení, telefonního čísla a emailové adresy do doby, než jsem souhlas odvolal a také beru na vědomí, že neudělení souhlasu se zpracováním mého jména, příjmení, telefonního čísla a emailové adresy nebude mít vliv na případné uzavření vlastní smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru.

Dále stvrzuji, že jsem byl informován, že mé jméno, příjmení, telefonní číslo a emailová adresa mohou být mimo zpracování obchodní společností a jejími obchodními zástupci předávány též třetím osobám, a to za účelem zajištění analýzy nabídky produktů a zajištění šíření obchodních sdělení.

Potvrzuji, že jsem si vědom, že mám právo kdykoliv udělený marketingový souhlas odvolat a to jakýmkoliv zvoleným způsobem, ideálně však jedním ze způsobů uvedených v Poučení, tj. vyplněním webového formuláře na webových stránkách www.teticka.cz, zasláním e-mailu na adresu info@teticka.cz, osobně nebo zasláním písemného odvolání poštou na adresu sídla obchodní společnosti, případně telefonicky na informační lince 800023055.