1. půjčka s 80 % slevou na poplatku po zadání promokódu BAL80

Všeobecné obchodní podmínky platné pro zápůjčku tetička


společnosti Fair Credit Czech s.r.o.

 

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Fair Credit Czech s.r.o. (dále jen „Fair Credit“) tvoří nedílnou součást smlouvy o zápůjčce tetička (dále jen „Smlouva“) a stanoví práva a povinnosti Fair Creditu a Zákazníka vzniklé na základě Smlouvy a v souvislosti s uzavřením Smlouvy.


I. Definice 


Pojmy uvedené s velkým písmenem mají následující význam:


Akceptace znamená okamžik uzavření Smlouvy, tedy okamžik kdy bude akceptace návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Fair Creditu doručena Zákazníkovi (tj. Zákazníkovi bude doručena prostřednictvím SMS a e-mailu informace o schválení Smlouvy ze strany Fair Creditu a bude mu elektronicky zasláno vyhotovení Smlouvy).


Celková částka znamená jistinu Zápůjčky a veškeré náklady známé Fair Creditu k datu vyhotovení Smlouvy, které musí Zákazník Fair Creditu v souvislosti s poskytnutou Zápůjčkou zaplatit a které jsou uvedeny ve Smlouvě. Do Celkové částky je zahrnuta jistina Zápůjčky a Poplatek za sjednání Smlouvy a poskytnutí Zápůjčky.


Dokumentace znamená naskenovanou kopii následujících dokumentů (případně jejich kombinaci): (a) identifikačního dokladu Zákazníka; (b) dokladu k ověření vlastního Účtu Zákazníka ne staršího 3 (tří) měsíců (c) dokladu o příjmech Zákazníka.


Fair Credit znamená společnost Fair Credit Czech, s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO: 044 55 835, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 294315.


GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.


Identifikátor znamená unikátní kód, který Fair Credit zašle Zákazníkovi prostřednictvím SMS na Mobilní telefonní číslo.
 

Mobilní telefonní číslo znamená mobilní telefonní číslo Zákazníka zadané do formuláře při Registraci.


Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Osobní údaje znamená: a) identifikační osobní údaje Zákazníka (tj. jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, číslo Účtu Zákazníka, emailová adresa, telefonní číslo apod.); b) osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi Zákazníkem a Fair Creditem došlo k uzavření, případně neuzavření Smlouvy; c) údaje vypovídající o majetkových poměrech Zákazníka poskytnutých při Registraci a na jejím základě; d) osobní údaje vypovídající o finančních závazcích Zákazníka, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči Fair Creditu v souvislosti se Smlouvou, a o plnění těchto závazků ze strany Zákazníka; e) všechny údaje o všech úvěrech a zápůjčkách poskytnutých Zákazníkovi, údaje o dluzích, jež má Zákazník vůči Fair Creditu z poskytnutých úvěrů a zápůjček, údaje o splácení dluhů Zákazníka z poskytnutých úvěrů a zápůjček a údaje o bonitě, rizikovosti, důvěryhodnosti a platební morálce Zákazníka z hlediska splácení jeho dluhů, a to včetně údajů získaných Fair Creditem v průběhu jednání o uzavření těchto obchodů; f) případné další osobní údaje, které vypovídají o bonitě Zákazníka, rizikovosti, důvěryhodnosti a platební morálce a které sdělil Fair Creditu nebo které Fair Credit získal v souvislosti s plněním, případně neplněním Smlouvy.


Platební karta je nástroj určený k bezhotovostním platbám, který byl vydán bankou, u které je veden Účet Zákazníka a je s Účtem Zákazníka spjata a je opatřena identifikačními údaji Zákazníka jako jejího držitele.


Poplatek znamená poplatek za sjednání Smlouvy a poskytnutí Zápůjčky ve výši dohodnuté ve Smlouvě. Zákazník může obdržet elektronický kód na slevu z Poplatku.


Převodní kurz znamená kurz stanovený bankou, který banka použije při převodu částky, jež je Zákazník povinen dle Smlouvy zaplatit v Kč v případě, že dá příkaz k převodu na z Účtu Zákazníka vedeného v cizí měně (tj. nikoli v měně CZK).


Registrace znamená řádné vyplnění veškerých údajů požadovaných Fair Creditem v registračním formuláři za účelem podání žádosti o Zápůjčku na Stránkách Fair Creditu.


RPSN znamená roční procentuální sazbu nákladů. Výše RPSN je uvedena ve Smlouvě, způsob výpočtu odpovídá vzorci stanovenému v příloze č. 1 k Zákonu o spotřebitelském úvěru. Hodnota RPSN uvedená ve Smlouvě byla vypočítána z hodnot a za podmínek platných a Fair Creditu známých k datu vyhotovení Smlouvy a platí za následujících předpokladů, že (a) Zákazník vyčerpá Zápůjčku v plné výši při Akceptaci Smlouvy; (b) Zákazník splatí Celkovou částku v celé výši jednorázově v den splatnosti; (c) Smlouva zůstane platná po dohodnutou dobu. Ve výpočtu RPSN nejsou zahrnuty (a) náklady, jejichž výši ke dni vyhotovení Smlouvy Fair Credit nezná; (b) nahodilé náklady, např. náklady na upomínky nebo SMS upozornění v případě prodlení Zákazníka se splacením Zápůjčky; nebo (c) smluvní pokuty či úrok z prodlení v případě porušení Smlouvy nebo prodlení se splacením Zápůjčky. Pokud se skutečnost bude od těchto předpokladů lišit, výše RPSN se změní.


Vzorec použitý pro výpočet RPSN:

Smlouva znamená smlouvu o zápůjčce sjednávanou mezi Fair Creditem a Zákazníkem.


Souhlas se zpracováním osobních údajů znamená souhlas Zákazníka se zpracováním osobních údajů, který udělil při Registraci dle článku VI. níže.


Stránky Fair Creditu znamená webové stránky Fair Creditu na adrese www.teticka.cz.


Smluvní strany znamená společně Zákazníka a Fair Credit.


Účet Zákazníka znamená bankovní účet Zákazníka, na který mu bude poukázána jistina Zápůjčky od Fair Creditu, a ze kterého bude Zákazník poukazovat platby v souvislosti s poskytnutou Zápůjčkou.


Účet Fair Creditu znamená bankovní účet Fair Creditu, ze kterého Fair Credit poukáže jistinu Zápůjčky Zákazníkovi, a na který Zákazník Zápůjčku Fair Creditu splatí.


Uživatelský profil znamená uživatelský účet Zákazníka vedený Fair Creditem dostupný Zákazníkovi na Stránkách Fair Creditu a obsahující veškeré informace zadané Zákazníkem při Registraci nebo zveřejněné Fair Creditem ve vztahu k Zákazníkovi v souvislosti se Smlouvou.


VOP znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky pro Zápůjčku společnosti Fair Credit tetička. 


Zápůjčka znamená jistinu Zápůjčky uvedenou ve Smlouvě.


Zákon o spotřebitelském úvěru znamená zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.


Žádost o prodloužení splatnosti znamená žádost o změnu dne splatnosti Zápůjčky doručenou Zákazníkem Fair Creditu v souladu s článkem IV. těchto Všeobecných obchodních podmínek.


II. Uzavření Smlouvy


2.1. Zákazníkem se může stát pouze fyzická osoba, která (a) dovršila věk 18 let;  která (b) je státním občanem České republiky; která (c) má veden účet v bance s bankovní licencí vydané Českou národní bankou; (d) která je způsobilá k právním jednáním; která (e) se k okamžiku odeslání nabídky na uzavření Smlouvy a k okamžiku Akceptace nachází na území České republiky.


2.2. Zákazník dává v okamžiku dokončení Registrace výslovný souhlas Fair Creditu, aby jej kontaktoval na Mobilním telefonním čísle. Dále dává Zákazník v okamžiku dokončení Registrace výslovný souhlas Fair Creditu, aby zasílal informace na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při Registraci a posléze vedenou v Uživatelském profilu, a aby kontaktoval zaměstnavatele Zákazníka nebo jakékoliv jiné třetí osoby za účelem ověření přesnosti a pravdivosti údajů uvedených v Registraci nebo jiných údajů vztahujících se k Zákazníkovi, které Fair Credit získal v souvislosti se sjednáváním této Smlouvy a s plněním dle této Smlouvy. 


2.3. Zákazník v okamžiku dokončení Registrace bere na vědomí, že veškeré telefonické hovory a další komunikace s Fair Creditem bude ze strany Fair Creditu zaznamenávána za účelem plnění povinností Fair Creditu dle Zákona o spotřebitelském úvěru.


2.4. Zákazník potvrzuje, že byl řádně obeznámen s Celkovou částkou, s výší RPSN, s náklady v případě opožděných plateb a s podmínkami Zápůjčky v souladu se Zákonem o spotřebitelském úvěru prostřednictvím Standardních informací, informací poskytovaných na Stránkách Fair Creditu, a/nebo v rámci písemné nebo elektronické komunikace s pracovníky Fair Creditu.


2.5. Smlouvou se Fair Credit zavazuje poskytnout Zákazníkovi za dohodnutých podmíne

k Zápůjčku a Zákazník se zavazuje za dohodnutých podmínek Zápůjčku v plném rozsahu společně s Poplatkem splatit.
2.6. V případě, že Zákazník obdržel elektronický kód na slevu z Poplatku a tuto slevu uplatnil při Registraci, má nárok na slevu z Poplatku pouze v případě, že Celkovou částku (tj. Zápůjčku a Poplatek) splatí řádně v den splatnosti Celkové částky. V případě, že Zákazník splatí Celkovou částku předčasně nebo se dostane do prodlení, sleva se na Poplatek nevztahuje a Zákazník je povinen uhradit Poplatek v celé výši před slevou.


2.7. Zápůjčku poskytuje Fair Credit Zákazníkovi na základě Smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP.


2.8. Fair Credit před uzavřením Smlouvy Zákazníkovi poskytl a náležitě vysvětlil veškeré předsmluvní informace v souladu se Zákonem o spotřebitelském úvěru.


2.9. Zákazník k okamžiku Akceptace prohlašuje a potvrzuje, že důkladně posoudil svoji majetkovou situaci, a že je tudíž schopen splácet Zápůjčku a současně, že není v prodlení se splacením jakéhokoliv závazku vůči jakékoliv třetí osobě, není si vědom, že by byl evidován v žádné z databází dlužníků nebo databází pro tvorbu úvěrové historie, zejména pak v insolvenčním rejstříku, v Centrální evidenci exekucí, či v Databázi neplatných dokladů MVČR a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by mohly mít podstatný nepříznivý dopad na plnění jeho závazků vůči Fair Creditu. 


2.10. V souvislosti s návrhem na uzavření Smlouvy Zákazník souhlasí s tím, aby Fair Credit požadoval informace týkající se Zákazníka nebo související informace z informačních databází vypovídajících o rizikovosti, bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce spotřebitelů, které mimo jiné evidují záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení a o potenciálních závazcích spotřebitelů.
2.11. Zákazník dále prohlašuje, že k okamžiku Akceptace není v prodlení s plněním svých daňových povinností ani jiných platebních povinností a veřejných odvodů vzniklých na základě právního předpisu (zejména s platbami pojistného na sociální zabezpečení), případně v důsledku svých právních či protiprávních jednání.


2.12. Zákazník vyplní při Registraci na Stránkách Fair Creditu formulář návrhu na uzavření Smlouvy dle jím požadovaných parametrů. Zákazník odešle návrh na uzavření Smlouvy prostřednictvím Stránek Fair Creditu a tento je povinen opatřit prostým elektronickým podpisem ve formě Identifikátoru.


2.13. Následně je nutné provést ověření totožnosti Zákazníka, a to provedením autorizace Účtu zákazníka. Autorizaci Účtu zákazníka je možno provést předložením (naskenováním) výpisu z Účtu zákazníka ne starším tří měsíců, anebo zasláním 1,- Kč (případně 0,10 Eur) z Účtu zákazníka na Účet Fair Creditu.  


2.14. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy bude Akceptace návrhu na uzavření Smlouvy doručena Zákazníkovi. Smlouva bude zaslána Zákazníkovi na e-mailovou adresu sdělenou Zákazníkem v rámci Registrace a prostřednictvím jeho Uživatelského profilu, který je pro účely Smlouvy považován za trvalý nosič dat.


2.15. Fair Credit je oprávněn, na základě vlastního uvážení, odmítnout nabídku na uzavření Smlouvy. Odmítne-li Fair Credit poskytnout Zákazníkovi Zápůjčku v důsledku posouzení jeho úvěruschopnosti, Fair Credit informuje Zákazníka bez zbytečného odkladu o tomto odmítnutí, a pokud je důvodem neposkytnutí výsledek automatizovaného zpracování údajů nebo vyhledávání v databázi dlužníků, Fair Credit Zákazníka vyrozumí o tomto výsledku a o použité databázi.


III. Zápůjčka a splácení Celkové částky

3.1. Zápůjčka je zápůjčkou neúčelovou, nezajištěnou a jednorázově splatnou.
3.2. Zákazník je oprávněn Zápůjčku dle Smlouvy zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání Smlouvy. Pro případ předčasného splacení Zápůjčky má Fair Credit právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením Zápůjčky Zákazníkem. Zákazník má v případě předčasného splacení nárok na snížení Poplatku o poměrnou část určenou dle doby od okamžiku předčasného splacení do dohodnutého data splatnosti Zápůjčky. Zákazník v případě předčasného splacení Zápůjčky nemá nárok na případnou slevu z Poplatku získanou na základě elektronického kódu a poměrná část se tak počítá z celé výše Poplatku.
3.3. Okamžikem prodlení Zákazníka se splacením Zápůjčky (i jakékoliv její části) veškeré doposud vyúčtované poplatky přirůstají k Zápůjčce a stávají se součástí jistiny Zápůjčky.
 3.4. Zákazník je povinen Fair Credit písemně informovat o tom, že mu hrozí prodlení se splacením Zápůjčky, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že nebude schopen uhradit Celkovou částku řádně a včas a může pro tento případ požádat Fair Credit o prodloužení splatnosti Zápůjčky v souladu s článkem IV. těchto VOP, kdy posouzení takové žádosti a následné rozhodnutí o prodloužení či neprodloužení Zápůjčky závisí výhradně na uvážení Fair Creditu. Zákazník bere na vědomí, že na prodloužení splatnosti Zápůjčky není právní nárok. 
3.5. V případě prodlení Zákazníka s plněním jeho závazků dle Smlouvy se Zákazník zavazuje uhradit Fair Creditu smluvní pokutu, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a dále zákonný úrok z prodlení, a to ve výši určené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. 
3.6. Zákazník je současně povinen v případě prodlení nahradit účelně vynaložené náklady, které vznikly Fair Creditu v souvislosti s prodlením Zákazníka, uvedené v ceníku těchto nákladů, který je součástí Smlouvy.


Ceník nákladů

Druh úkonu Výše nákladu Fair Creditu, který je Fair Credit oprávněn požadovat:
 
   
písemná (listinná) upomínka/výzva k úhradě 400,- Kč/upomínka (maximální počet upomínek =3)
emailová upomínka/výzva k úhradě 50,- Kč/upomínka (maximální počet upomínek = 5)
telefonická upomínka/výzva k úhradě 80,- Kč/ upomínka (maximální počet upomínek = 6)
SMS upomínka/výzva k úhradě 40,- Kč/ upomínka (maximální počet upomínek = 6)
předání spisu Zákazníka internímu oddělení vymáhání pohledávek 500,- Kč / předání
vytvoření splátkového kalendáře 500,- Kč / vytvoření

 

V případě prodlení se splacením Zápůjčky (i jakékoliv její části) a následné změně splatnosti v souladu s článkem IV. VOP se veškeré přirostlé úroky z prodlení od původního dne splatnosti až do okamžiku schválení Žádosti o prodloužení splatnosti stávají k okamžiku schválení příslušné žádosti součástí jistiny Zápůjčky.


3.4. Celková částka, tj. poskytnutá Zápůjčka spolu s Poplatkem, je splatná v termínu splatnosti, jenž je specifikován ve Smlouvě. Zároveň platí, že pokud dojde k předčasnému ukončení Smlouvy v důsledku odstoupení ze strany Zákazníka nebo předčasnému splacení Zápůjčky, poměrná část Poplatku je splatná ve stejný den, kdy dojde k uhrazení Zápůjčky na účet Fair Creditu v případě odstoupení Zákazníka od Smlouvy nebo předčasného splacení Zápůjčky. 


3.5. Zákazník může celkovou částku splatit buď zasláním dlužné částky na Účet Fair Creditu či vložením hotovosti na Účet Fair Creditu či prostřednictvím Platební karty. Formu splacení Zápůjčky si může Zákazník zvolit následovně:


3.5.1. Zákazník dá příkaz k bezhotovostnímu převodu na Účet Fair Creditu tak, že příslušný den, na který připadá termín splatnosti celkové částky, bude na Účtu Fair Creditu připsána Celková částka pod správným variabilním symbolem, jímž je rodné číslo Zákazníka; anebo


3.5.2.  Zákazník ponechá proces splácení na Fair Creditu. Pro proces Fair Creditem vyvolaného splacení Celkové částky a plateb s ním spojených se uplatní tyto postupy:


3.5.2.1. V termínu splatnosti Celkové částky musí být na Účtu Zákazníka dostatek peněžních prostředků nutných k pokrytí výše Celkové částky. Zákazník se zavazuje udržovat zůstatek na Účtu Zákazníka k okamžiku splatnosti Celkové částky v takové výši, která je postačující k pokrytí Zápůjčky a Poplatku.


3.5.2.2. Fair Credit si platbu Celkové částky strhne automaticky, pokud nebudou Zápůjčka a Poplatek uhrazeny dle článku 3.5.1. VOP, jelikož Zákazník Fair Credit již předtím autorizoval k opakovaným platbám.


3.5.2.3. Zákazník zašle částku prostřednictvím platební brány, a to buď v českých korunách (CZK) nebo v Eurech (EUR), což bude určeno měnou Účtu Zákazníka. Pokud Fair Credit strhne částku v Eurech, mohou být Zákazníkovi účtovány bankou poplatky dle sazebníku banky Zákazníka za platbu v cizí měně.


3.5.2.5. V případě, že na Účtu Zákazníka nebude dost prostředků, bude Fair Credit opakovat požadavky na stržení dlužných částek až do úplného splacení Celkové částky a dalších dlužných částek dle Smlouvy, přičemž Zákazníkovi vzniká povinnost uhradit Fair Creditu náhradu případných nákladů vzniklých v důsledku nutnosti opakovaní požadavků na stržení dlužných částek. Fair Credit tímto upozorňuje Zákazníka, že v případě splacení Celkové částky dle Smlouvy po částech v Eurech mohou narůstat náklady Zákazníka v důsledku nutnosti úhrady poplatků  za tyto transakce, které banka může Zákazníkovi vyúčtovat.


3.5.2.6. Pokud bude Zákazník v prodlení s úhradou Zápůjčky a Poplatku, pak Fair Creditu uděluje souhlas, aby dal příkaz ke stržení částky nejen ve výši Zápůjčky a Poplatku, ale jakékoli další částky, jež je Zákazník dle Smlouvy povinen zaplatit Fair Creditu z Účtu Zákazníka na Účet Fair Creditu.

 

3.6. Jakákoliv částka splatná podle Smlouvy Fair Creditu se považuje za splacenou připsáním na Účet Fair Creditu, pokud byla Zákazníkem řádně identifikována uvedením variabilního symbolu ve tvaru rodného čísla Zákazníka (bez lomítka) nebo pokud byla uhrazena dle článku 3.5.2. VOP. Pokud Fair Credit obdrží od Zákazníka platbu, kterou nelze identifikovat, tato platba se považuje za přijatou až okamžikem její identifikace.


3.7. Zákazník se zavazuje uhradit Fair Creditu veškeré reálně vynaložené a dokladované náklady spojené s vymáháním částky dlužené Zákazníkem, včetně pověření třetí osoby k vymáhání částky dlužené Zákazníkem.


3.8. Identifikované platby Zákazníka připsané na Účet Fair Creditu budou započteny na dluh Zákazníka vůči Fair Creditu v tomto pořadí: náklady na vymáhání, náklady účelně vynaložené v důsledku prodlení dlužníka, úrok z prodlení, smluvní pokuty, poplatek za prodloužení splatnosti Zápůjčky, Poplatek, jistina Zápůjčky.


IV. Prodloužení splatnosti


4.1. Zákazník je oprávněn požádat Fair Credit o prodloužení splatnosti Celkové částky. Zákazník je povinen v tomto případě v Uživatelském profilu zadat žádost o prodloužení splatnosti a uhradit příslušný poplatek za prodloužení splatnosti Celkové částky na Účet Fair Creditu. Poplatek za prodloužení splatnosti Celkové částky o sedm (7) dnů činí 20 % ze Zápůjčky, v případě prodloužení splatnosti Celkové částky o patnáct (15) dnů činí 30 % ze Zápůjčky, v případě prodloužení splatnosti Celkové částky o třicet (30) dnů činí 38 % ze Zápůjčky. Zákazník je povinen v tomto případě v poli „Zpráva pro příjemce“ příslušného bankovního převodu uvést text „PRODLOUZENI-7“, nebo „PRODLOUZENI-15“, nebo „PRODLOUZENI-30“, a to v závislosti na tom, zda požaduje prodloužení splatnosti o 7 či 15 či 30 dnů. Odlišná délka prodloužení splatnosti Celkové částky než délka, o kterou Zákazník požádal, se připouští pouze po předchozím písemném souhlasu Fair Creditu. 
4.2. Fair Credit po doručení Žádosti o prodloužení splatnosti Celkové částky respektive po připsání příslušné částky na Účet Fair Creditu, uvědomí Zákazníka o výsledku posouzení Žádosti o prodloužení splatnosti Celkové částky, a to prostřednictvím Uživatelského profilu, telefonicky prostřednictvím pracovníka Fair Creditu, anebo e-mailem.
4.3. V případě neschválení Žádosti o prodloužení splatnosti bude částka zaslaná Zákazníkem dle tohoto článku IV. použita Fair Creditem na úhradu dluhů Zákazníka vůči Fair Creditu vzniklých na základě Smlouvy, či v souvislosti s ní.


V. Další práva a povinnosti Stran


5.1. Fair Credit zpřístupní Zákazníkovi údaje o Zápůjčce, zejména Celkovou částku ke dni splatnosti Zápůjčky včetně veškerých úroků, poplatků a případných sankčních plateb na Stránkách Fair Creditu v Uživatelském profilu Zákazníka.


5.2. Zákazník je povinen neprodleně oznámit Fair Creditu změny jakýchkoliv údajů, které poskytl během Registrace, a to nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů po provedených změnách. Zákazník předloží Fair Creditu kopii Fair Creditem požadované Dokumentace, a to tak, že naskenovanou Dokumentaci pošle na e-mailovou adresu Fair Creditu nebo kopii Dokumentace v papírové formě odešle poštou na adresu sídla Fair Creditu.


5.3. Zákazník se zavazuje s náležitou pečlivostí zajistit, aby se důvěrné údaje Zákazníka (zejména e-mailové adresy a hesla) nedostaly do dispozice třetích stran. Zákazník je povinen používat pouze zabezpečené elektronické prostředky komunikace a nástroje přenosu dat. Fair Credit neodpovídá za škodu vzniklou Zákazníkovi v souvislosti se zpřístupněním Uživatelského profilu Zákazníka třetím osobám zaviněním Zákazníka.


5.4. Zákazník je povinen, je-li o to Fair Creditem požádán, předložit Fair Creditu dokumenty věrohodně potvrzující pravdivost údajů uvedených v Registraci a ve Smlouvě. Zákazník uděluje Fair Creditu souhlas k ověření pravdivosti těchto údajů, a to i u třetích osob, za použití jeho Osobních údajů včetně rodného čísla.


5.5. Zákazník má právo odstoupit od této Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od Okamžiku uzavření, a to písemně, formou doporučeného dopisu odeslaného na adresu Fair Creditu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat, a to nejpozději v poslední den lhůty. V případě odstoupení Zákazníka dle tohoto článku je Zákazník povinen splatit načerpanou jistinu Zápůjčky a uhradit poměrnou část Poplatku za období ode dne, kdy byla Zápůjčka poskytnuta do dne, kdy byla jistina splacena, to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení. 


5.6. Fair Credit má právo odstoupit od Smlouvy v následujících případech:


5.6.1. Zákazník je v prodlení s jakoukoliv platbou splatnou dle této Smlouvy o více než čtrnáct dní;


5.6.2. jakékoliv údaje poskytnuté Fair Creditu Zákazníkem se ukáží jako nepřesné, nepravdivé nebo zavádějící;


5.6.3. pokud vůči Zákazníkovi vyvstanou nároky třetích stran, které by mohly dle názoru Fair Creditu ohrozit schopnost Zákazníka plnit jeho závazky z této Smlouvy;


5.6.4. u kteréhokoliv soudu bude ve věci Zákazníka zahájeno insolvenční řízení.

5.7. V případě odstoupení Fair Creditu od Smlouvy se veškeré částky dlužné Zákazníkem Fair Creditu dle této Smlouvy stávají okamžitě splatnými a stávají se součástí nesplacené jistiny Zápůjčky.


5.8. Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty stanovené v této Smlouvě nezbavuje Zákazníka povinnosti splnit závazky stanovené Smlouvou, ani povinnosti nahradit Fair Creditu případnou škodu. Fair Credit je oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle Smlouvy a VOP bez ohledu na to, zda Zákazník zavinil či nezavinil porušení své smluvní povinnosti vůči Fair Creditu.


5.9. Fair Credit může na základě vlastního uvážení kdykoli prominout Zákazníkovi (i) smluvní pokutu dle Smlouvy a VOP, (ii) jakékoliv poplatky nebo (iii) jakoukoli jinou platbu či její část.


5.10. Při použití komunikačních prostředků Stranami v průběhu trvání této Smlouvy není Fair Credit odpovědný za jakoukoliv ztrátu, která byla způsobena selháním pošty, elektronických nebo jiných komunikačních prostředků a technických zařízení, která zabezpečují příslušné služby Fair Creditu, včetně, nikoli však výhradně, selháním komunikačních prostředků, internetové stránky, systémů výměny elektronických dat a platebních systémů (včetně elektronického bankovnictví).


VI. Souhlas se zpracováním osobních údajů Fair Creditem


6.1. Poučení o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním rodného čísla a marketingový souhlas udělené Zákazníkem Fair Creditu při Registraci, jak jsou uvedeny v dokumentu s názvem Zpracování osobních údajů, marketing – prohlášení a souhlasy zákazníka zůstává tímto nedotčený a trvá v rozsahu tam uvedeném.
6.2. Pro vyloučení veškerých pochybností Zákazník prohlašuje, že se seznámil s obsahem ustanovení dokumentu s názvem Zpracování osobních údajů, marketing – prohlášení a souhlasy zákazníka, že porozuměl jeho obsahu, a že žádné z těchto ustanovení pro něj není překvapivé a další vysvětlení k těmto ustanovením nežádá.


VII. Závěrečná ustanovení


7.1. Vztahy Fair Creditu a Zákazníka vzniklé ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
7.2. Smluvní strany berou na vědomí, že v průběhu trvání Smlouvy mohou nastat okolnosti, které vyvolají rozumnou potřebu změny VOP. Za tímto účelem se sjednává, že Fair Credit je oprávněn změnit VOP v nezbytném rozsahu. O změně VOP je Fair Credit povinen Zákazníka neprodleně informovat prostřednictvím zprávy zaslané prostřednictvím Uživatelského profilu a prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Zákazníkovi na adresu sdělenou v rámci Registrace. Zákazník je oprávněn tuto změnu VOP odmítnout, o čemž je povinen Fair Credit vyrozumět prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Fair Creditu, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy mu bylo oznámení o změně VOP doručeno. Právo Zákazníka vypovědět Smlouvu ve smyslu § 1752 Občanského zákoníku tím není dotčeno.
7.3. Pokud některé ustanovení Smlouvy nebo VOP bude nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo VOP. Smluvní strany se zavazují takové protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bezodkladně nahradit jiným ustanovením formou dodatku ke Smlouvě, které co nejvíce odpovídá původnímu záměru Smluvních stran.
7.4.  Smlouva a VOP jsou závazné i pro právní nástupce Smluvních stran. Zákazník bere na vědomí, že Fair Credit je oprávněn své pohledávky ze Smlouvy postoupit třetí osobě. Zákazník je oprávněn své pohledávky ze Smlouvy postoupit třetí osobě jen s předchozím písemným souhlasem Fair Creditu. 
7.5. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2019.